ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังชุมพร
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
212 ล/57-ข
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542