ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2541
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543