ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2499
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553