ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเชิงเลน
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553