ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนราชานุบาล
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560