ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเชียงยืน
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2536