ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547