ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2558