ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวัวแดง
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2532