ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2533
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2531