ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยเลา
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536