ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาไค้
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2551
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2541