ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านน้ำตวง
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
ร.ย.304/43
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2552