ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2563
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524