ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2558
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538