ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านม่วงใหม่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535