ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536