ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2538