ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกสูง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562