ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2557
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551