ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกกุง
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2511
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2522
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558