ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 25
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2556
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553