ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2502
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2535