ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2541
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2546