ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย)
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย)
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544