ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2521
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538