ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556