ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542