ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดโปรยฝน
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2512
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2543