ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนธัญรัตน์
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2533