ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าฝาง
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2556
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2536
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551