ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านท่าฝาง
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2556
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2536
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551