ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนประชาพิทักษ์
อาคารเรียน
ป.1จ.
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1จ.
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2547
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2521
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538