ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548