ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560