ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านรามง
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554