ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนยะหริ่ง
อาคารเรียน
ป.1 ก พิเศษ
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
015
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2554
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2509
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2541
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2509
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558