ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านควนดิน
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553