ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2563
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525