ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนศรีบางไทร
อาคารเรียน
วันครู
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
ร.ย. 106/43
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538