ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2507
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553