ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดนนทรีย์
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558