ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2511
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540