ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดผดุงธรรม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559