ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0