ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2506
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2508
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2549
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559