ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545