ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเลี้ยว
อาคารเรียน
พย.01
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0