ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านฮวก
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526