ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหัวช้าง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554