ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2507
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554